Spelregels buurtbudget

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor de wijk Nieuwland. Voor het kalenderjaar 2014 heeft de gemeente een bedrag van €27200,= beschikbaar gesteld aan WBT Nieuwland.

Kom op met je plan!
Heeft u een plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal wijkbewoners? Wilt u bijvoorbeeld een straatfeest organiseren, een evenement voor de wijk organiseren, een leuke workshop voor buurtbewoners geven, een picknicktafel plaatsen op het veldje waar de buurtbewoners samen komen, wilt u iets doen aan de aankleding van uw straat of heeft u een ander idee waar u uw buurtbewoners enthousiast van worden. Wilt u zich graag inzetten voor de wijk maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget.

Wanneer uw aanvraag is gehonoreerd, kunt u de kosten die u gemaakt heeft (tot maximaal het bedrag dat u is toegekend) declareren. Wij streven ernaar om de gedeclareerde kosten zo snel mogelijk te voldoen.

De spelregels:

 • Het WBT-Nieuwland heeft als uitgangspunt dat aanvraag alleen gehonoreerd wordt als de activiteit voor wijkbewoners georganiseerd is of door wijkbewoners georganiseerd is. De besteding van het geld moet de saamhorigheid en de kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Initiatieven die binnen de wijk vallen en van belang zijn voor de bewoners krijgen voorrang op activiteiten die buiten de eigen wijk plaatsvinden.
 • WBT-Nieuwland heeft voor kalenderjaar 2014 besloten om maximaal €8000 uit te geven aan straatfeesten. Daarnaast geldt er voor straatfeesten geldt een maximale bijdrage van €200,00 per straat.
 • Bij fysieke aanvragen vragen wij u om bij het aanvraagformulier de volgende documenten mee te leveren:
 • Handtekeningen van alle betrokkenen/omwonenden waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak bestaat voor de aanvraag.
 • Een tekening of kaartje waarop staat aangegeven hoe de voorgestelde ingreep eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen in de openbare ruimte toetsen of het past binnen hun beleid.
 • Een duidelijke begroting met daarin de kosten en de baten.
 • Een korte uitleg wat u en/of betrokkenen van plan zijn om zelf te gaan doen om het plan te realiseren.
 • Bij overige aanvragen dient u duidelijk te beschrijven waar u buurtbudget voor nodig heeft, welke kosten u verwacht te maken en wanneer de activiteit plaats vindt.
 • Aanvragen mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid (zie het document met het gemeentelijk beleid onder ‘documenten’ elders op deze website)
 • Wil je iets weten over het onderhoud van groen, straten en wegen, sloten en vijvers, speelplekken of straatmeubilair dan kan je hierover terecht bij Ernst Beitler, gebiedsbeheerder voor de wijk Nieuwland van de gemeente Amersfoort. Zie voor meer informatie: http://www.amersfoort.nl/4/nieuwland/Wijken-Nieuwland-Wie-wat-waar.html#f113487
 • De aanvraag moet in belang zijn van meer bewoners dan alleen de initiatiefnemers en moet eventueel aantoonbaar gesteund worden door meerdere personen.
 • In 2014 worden alle aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen worden beoordeeld tijdens de eerstvolgende WBT-vergadering. De datum van de eerstvolgende vergadering staat vermeld in de agenda. In uitzonderlijke gevallen beoordeelt een WBT de aanvraag tussentijds.
 • Het WBT beoordeelt de aanvraag op bovengenoemde punten en vraagt zonodig om nadere informatie
 • Het WBT kent, afhankelijk van zijn oordeel en de mogelijkheden, al of niet aan de aanvrager een bijdrage toe.
 • Een toegekende bijdrage kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk dekken.
 • Het WBT is niet verplicht te verklaren op grond waarvan zij het plan eventueel toewijst of afwijst.
 • Het WBT geeft geen voorschotten.
 • De aanvrager dient een declaratieformulier in te vullen en deze te sturen, voorzien van originele bonnen (scans en foto’s van bonnen mogen ook) van de leveranciers. Zelfgemaakte ‘onderhandse’ declaraties en bonnen worden niet geaccepteerd.
 • De declaratie moet uiterlijk één maand na de activiteit ingediend worden, tenzij hierover met het WBT andere afspraken zijn gemaakt.
 • Indien tijdige declaratie uitblijft, kan de toezegging vervallen!. In dat geval heeft het WBT het recht om het toegezegde bedrag aan een ander bewonersinitiatief te besteden.
 • Het toegezegde bedrag moet echt worden besteeds aan hetgeen waarvoor het is toegezegd door het WBT, anders kan het WBT uitbetaling weigeren.

 

Graag verneemt het WBT het als een activiteit – om wat voor reden dan ook – niet doorgaat. Het WBT kan het budget dan eventueel nog aan een ander bewonersinitiatief toekennen.

De aanvrager maakt tijdens de activiteit foto’s en schrijft na afloop een kort verslagje en stuurt deze naar het WBT Bij verandering van de leefomgeving dankzij toekenning van buurtbudget ontvangt het WBT graag ‘voor-na’-foto’s. Deze foto’s en verslagjes zullen een plekje krijgen op de website zodat mede-wijkbewoners ook kunnen zien waar het buurtbudget aan uitgegeven is.

Aanvraag Straatfeest             Aanvraag Overig

Ons Nieuwland op Facebook
["error","(#4) Application request limit reached"] WordPress › fout